แปลงจริง

ปลูกในโรงเรือน และแปลงกลางแจ้งอีกคือมะพร้าว และพลู ต้นข้าวฟ้าง

พื้นที่ 2 ไร่

 • แปลงไม้ประดับ
 • โรงเรือน
 • ปั๊มน้ำ 3″x3″ 3hp
 • หัวสปริงเกอร์
 • ท่อ พีวีซี
 • ท่อ hppe

การหาความต้องการในการใช้น้ำ

 • พื้นที่ 2 ไร่
 • แหล่งน้ำ
 • ใช้หัวสปริงเกอร์ (ต้องการแรงดัน 1.5 บาร์ ) มินิสปริงเกอร์ 80-120 ลิตรต่อซม ต้องการแรงดัน 1.5 บาร์ (มินิ)
 • ระยะปลูก 4×4 เมตร
 • แบบแปลนตัวอย่าง
 • แปลงบ้านแพ้ว (มีค่าเฉลี่ยอัตราการระเหยจากถาดวัดการระเหย (Ep) มม/วัน มีค่าเท่ากับ 5.21 ณ เดือนเมษายน ค่าสูงสุด)

Translate »