แปลงมะพร้าว 3 ไร่

ระบบน้ำสำหรับสวนแบบบ้านๆ อยากให้รู้วิธีการคิดการวางแผนแบบมีระบบโดยเริ่มจากว่าจะปลูกอะไร และ ต้องการน้ำเท่าไร

ตอนที่หนึ่ง การวางแผนการปลูกและการให้ออกแบบแปลง

โจทย์ที่ให้มาคือ

  • ปลูกมะพร้าว
  • พื้นที่ 3ไร่
  • แหล่งน้ำ
  • ใช้หัวสปริงเกอร์ (ต้องการแรงดัน 2 บาร์ ) สปริงเกอร์ Anan ให้น้ำ 500 ลิตรต่อซม
  • ระยะปลูก 6×6 เมตร
  • แบบแปลนตัวอย่าง
  • แปลงราชบุรี (มีค่าเฉลี่ยอัตราการระเหยจากถาดวัดการระเหย (Ep) มม/วัน มีค่าเท่ากับ 5.27 ณ เดือนเมษายน ค่าสูงสุด)

หาอัตราการให้น้ำของพืชโดย มะนาวจะมีค่า KC เท่ากับ 1.99 คือค่า สัมประสิทธิ์การให้น้ำของพืช ที่กรมชลประทานได้จัดทำ

เริ่มคิด

เมื่อเรากำหนดให้

การให้น้ำของพืช (ETcrop) และ การให้น้ำของพืชอ้างอิง(ETp)

จะได้ Kc=ETcrop/ETp

หรือคิดเป็น อตัราการใช้น้ำของพืช (ETcrop)=(Kc)x(ETp) หรือ=(Kc)x(Kp)x(Ep)

Kc =คือค่าสัมประสิทธิ์การใช้น้ำของพืช=1.99 (มะพร้าว 3-5ปี) (เทียบกับมะม่วง)

Ep=อัตราการให้น้ำพืชอ้างอิง =5.27 (เดือน มีนาคม ราชบุรี)

Kp=สัมประสิทธิ์ถาดวัดการระเหย (ประเทศไทยใชั 0.75) =.75

ดังนั้นเราปลูกมะพร้าว จังหวัดราชบุรี มี ค่าEp=5.27 มม/วัน ดูจากข้อมูลกรมชนประทาน ในกรณีที่ไม่มีให้ใช้จังหวัดที่ติดต่อกันก็ได้ ผมลองเปรียบเทียบให้ดูดว่า จ.ราชบุรี และ จ.นครปฐม

(ราชบุรี4.04,4.61,5.27,5.15,4.00,3.96,3.57,3.63,3.44,3.39,3.86,4.01)

(นครปฐม3.70,4.35,5.15,5.12,4.02,4.00,3.63,3.16,3.44,3.69,3.92,3.66)

(ปทุมธานี 3.70,4.35,5.15,5.12,4.02,4.00,3.63,3.16,3.44,3.69,3.92,3.66)

แทนค่าในสูตร

มะพร้าว ที่ปลูกในจังหวัดราชบุรี ต้องการปริมาณน้ำ ค่า EP=5.27 มม/วัน

(ETcrop)= KcxKpxEp =1.99×5.27x.75 =7.86มม/วัน/ต้น

พื้นที่ทรงพุ่ม 6×6 =36ตรม

(ETcrop)= KcxKpxEp =1.99×5.27x.75 =7.86 มม/วัน/ต้น 6×6= 283.15 ลิตรต่อต้นต่อวัน

สรุปว่า ถ้าเราต้องการปลูกพร้าวในจังหวัดปทุมธานี ต้องให้น้ำสูงสุดเท่ากับ 283.15ลิตร/ต้น/วัน

ถ้าปลูก 1 ไร่ ต้องการให้น้ำ เท่ากับ 1600 ตรารางเมตร(ระยะปลูก 6×6 =36ตรม) =283.15x(1600/36)=12.58 ลบม/วัน/ไร่ หรือ12,584.44 ลิตรต่อวันต่อไร่ ปลูก 3 ไร่ก็ใช้น้ำ เท่ากับ 37.753 m^3 /ไร่/วัน

เมื่อผมทราบว่าในหนึ่งวันผมต้องการน้ำ 37.753 ลมมต่อวันหรือ 37,753.2 ลิตรต่อวัน แล้วก็หาหัวสปริงเกอร์ และ หาท่อประธานสำหรับแปลง แล้วค่อยไปหาปั๊มน้ำมาใช้งาน

ต่อไปเป็นการหาหัวสปริงเกอร์มาใช้ในแปลง ตอนนี้ผมเลือกใช้หัว 500 ลิตรต่อชมหรือหัวขนาด 200 ลิตรต่อชม ตอนนี้ผมตัดสินใจจะเลือกหัวขนาด 500 ลิตรต่อ ซม ต้องการเปิดครั้งเดียวทั้งแปลง (อันนี้คือความท้าทายในการออกแบบแปลง)

ตอนที่สอง การหาหัวสปริงเกอร์ (สปริงต้องการแรงดัน 2บาร์)

แรงด้นประมาณ5 บาร์

Translate »